شما چه دوستانی دارید؟

بادیدنشان به یاد چه چیزهایی می افتید؟

آیا درهنگام گرفتاری با شما هستند؟

درغیبتتان با شما چگونه اند؟

دوست آن دانم که گیرد دست دوست      درپریشان حالی و درماندگی

چه بسا سالها بایک نفر طرح دوستی بریزم بعد متوجه شویم که اشتباه می کردیم.

چون دوست ازلایه های زندگی انسان با خبر می شود باید درانتخاب آن نهایت دقت را نمود هرچند انسانهایی که خودشان را بجای رفیق صمیمی جا می زنند ولی به وقتش ازدشمن خطرناکترند.(البته فرق است درگفتن وعمل کردن)

 پسر دیندار با بودن درکنار پدر بی دین به همان عذاب دنیایی پدر گرفتار شد.

در زمان حضرت موسی پدر و پسری زندگی می کردند که پدر از پیروان فرعون و پسر از پیروان حضرت موسی بود و ایندو هر کدام پیرو دین وآیین خود، روزگار می گذراندند، تا اینکه پسر متوجه شد پدرش قرار است دردریای نیل به عذاب الهی دچار شده ونابود شود ازموسی علیه السلام اجازه خواست تا به دیدار پدر رفته واو راازعذاب آگاه سازد زمان حسّاس رویارویی موسی و فرعون فرا رسید در این رویارویی شدید قوم حضرت موسی از دریا گذشتند؛ ولی این پسر که پیرو حضرت موسی بود همراه لشکر فرعون در دریا غرق شد، چون در زمان غرق فرعون این پسر به دیدار پدر گمراه خود رفته بود تا او را ازبد حادثه آگاه سازد.
همین که خبر غرق این پسر به حضرت موسی رسید، فرمودند :خدا رحمتش کند او هم عقیده پدرش نبود ولی وقتی عذابی برای بدان می رسد کسی هم که با آنان همنشین است نمی تواند از خود دفاع کند.برچسب ها : شما چه دوستانی دارید؟ ، انسان بی دوست غریب است اما