فردی ازبزرگی سوال کرد :اگر درغذا فضله موش پیدا شود حکمش چیست؟

حکیم فرمودند:غذا نجس است./

فرد گفت فضله موش آنقدر بزرگ است که  غذای به این عظمتی را نجس میکند؟؟

حکیم گفت: فضله موش بزرگ نیست بلکه تو خدا کوچک کرده ای که چنین می پنداری./برچسب ها : پهن موش بزرگ نیست بلکه تو خدا کوچک کرده ای که چنین