مدتی هست دوروبر خودم رفتار هایی را می بینم که نمیدونم به چی ..به کی ...چرا ...چطوری رخ می ده وبایدبه چه منطقی نسبت داد آدم گیج میشه وحیران میمونه

رفتاری که ممکنه سیاسی باشه مانند برخورد با خانم هنر پیشه درکاشان وجایزه دادن همون خانوم با تکریم ودست وسوت وشاید هم سلام و صلوات درتلویزیون وآن هم جالبه افتتاحیه جشنواره فیلم فجر .....اتهامی که به اون بنده خدا زدند یکیش بی حجاب شدن درکشورهایی غربی هست نیشخندنیشخند درحالی که اکثر هنر پیشه ها درغرب وقتی میرن. بی حجاب  میشند.......... مثل اینکه مسلمان وابسته به قلمرو خاصی هست...

سروصدا برعلیه خواننده ای که درایران سنتی میخواند وبرای تبلیغ به شبکه صهیونیستی"من وتو "رفت ...ازفحش وناسزا تا نفرین وتهمت و....حتی منتظر نشدند تا بیاد ببینیم چه خبره ....صدایش هرروز هم ازصدا وسیمای ما درحال پخش هست.

برخورد های اداری دربعضی اداره ها ،بیمارستانها ،پاسگاهها و....وحق وناحق کردن حقوق مردم وازطرفی تبعیض و....

جریانات انتخاباتی وحذف بعضی افرادی که برای خودشان حقوقی قایل هستند مانند برادر شهید  بودن وسی سال درفلان جا کار کردن و جانباز بودن و......مثل اینکه وابستگی به بعضی سازمانها ویا رفتار قبلی میتواند دلیل محکمی بررفتار کنونی باشد

یک سری خودشان را دلواپسان انقلاب میدانند وبا بد عمل کردن، چهره های سوخته را چنان بزرگ می کنند که فردا همین افراد استخوانی درگلو برای انقلاب واسلام ورهبری و....شوند دراین را هم ازهیچ حماقتی کوتاهی ندارند گویا ..اینکه... سخنی ازرهبری بگیرند وسروصدا کنند پس وابسته به رهبری هستند عصبانی .تعجبتعجبتعجبتعجب

بعضی هم هی داد وقال می کنند که : اقا بردند ...خوردند...زدندوگرفتند ...ای اماااااااان درکشور ما همه دزدند .......ای دول غرب بدادمان برسیدو......درحالی که اگر قرار بود کشورهای غربی بدادمان برسند این همه سال با همین انقلاب ومردم مخالفت نمیکردند وهزاران جوان این مملکت را به آتش وخون نمی کشیدند...اصلا چرا همیشه میانه غربیها با ایران واین ملت آشفته هست چرا همیشه با ما سرناسازگاری دارند و.......

دربین این بزرگواران هم بعضی پیاده سوارند وبعضی زیر میزی بگیر ...بعضی درکنارمان تا چند دقیقه پیش شعار مرگ برآمریکا میداند وحالا سوار برماشین اداره تنها درحال کز کردنه وحتی اون پیر زن  وپیر مرد رو نمیبینه که بعد ازراهپیمایی خسته شدند نمیتونند راه برند .............خب چون مسئوله واجازه هم نداره غریبه ها  رو سوار کنه و....اصلا به اون چه که دربازار .........بلوشو  هست .

بعضی ها هم قربانشون برم انصاف ندارند :به سگ می گند بگیر به شغال می گند بدو...دراین بگیر و بدو گاهی سگ بیچاره باید سنگ بخوره گاهی هم شغال نگون بخت...جهت ها به کدام سمت هست


این وسط یگ گروهی هم اصلا دستشان به جایی بند نیست نه زبان حرف زدن دارند ونه طاقت ماندن ...می فهمند ..درک می کنند...می بینند وازخدایشان می خواهند تا قضایا بنحوی به خیر تمام شود.

خب با این همه استدلالات بدهی ومعقولات ثانوی و......حق کجاست ...ناحق کجاست....سره ازناسره رو چطوری باید تشخیص داد.

این عماربرچسب ها : حق کجاست ناحق کجاست ، هنر پیشه درکاشان ، سالار درشبکه من وتو ، رفتارهای ناشیانه