خدا را می شناسی پس دشمنت را هم خوب بشناس

«اکبر الاعداء اخفاهم مکیدة »

بزرگترین دشمنان کسانی هستند که حیله های خصمانه خود را مخفی تر می کنند.

(مستدرک نهج البلاغه، ص 159)

«اقتل الاشیاء لعدوک ان لا تعرفه انک اتخذته عدوا»

کشنده ترین چیزها برای دشمنت آن است که به او نفهمانی که او را دشمن خود گرفته ای.

(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 283)

«لا تستصغرن عدوا وان ضعف »

دشمن را ضعیف نشمرید هر چند از نظر ظاهر ضعیف شده باشد. (غرر الحکم، ص 333)

«آفة القوی استضعاف الخصم »

آفت قدرتمند و قوی این است که دشمن را ضعیف به حساب آورد. (غررالحکم)

«ولکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلحه فان العدو قارب لیتغفل فخذ بالحزم و اتهم فی ذلک حسن الظن »

و از دشمنت بعد از آن که از در صلح و آشتی درآمد سخت بترس، زیرا او چه بسا بوسیله صلح نزدیک می شود تا از شیوه غافلگیری استفاده کند، پس احتیاط و دقت را پیشه کن و در چنین مواردی زود باور و خوش گمان مباش. (نهج البلاغه، نامه 53)

«انما سمی العدو عدوا لانه یعدو علیک فمن داهنک فی معایبک فهو العدو»

همانا دشمن را از آن جهت دشمن نامند که بر تو تجاوز روا می دارد پس آن کس که در عیب جویی تو راه مداهنه و سستی در پیش گیرد (زشتت را زیبا جلوه دهد) همو دشمن توست.

(غرر الحکم، ج 1، ص 298)

«استشر عدوک تجربة لتعلم مقدار عداوته »

از روی آزمایش با دشمنت مشورت کن تا اندازه دشمنیش را بدانی.

(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 317)

«من ابغضک اغزاک »

آن کسی که دشمن توست، تو را می فریبد، (خدعه و نیرنگ از صفات دشمن است) . (غررالحکم، ج 2)

«من عاند الحق قتله »

آن کس که با حق دشمنی کند، حق او را بکشد. (غررالحکم، ج 2)

«من اظهر عداوته قل کیده »

هر کس دشمنی خود را آشکار کند حیله و نیرنگش کم است. (غررالحکم، ج 2، ص 626)

«من ساتر عیبک فهو عدوک »

آن کس که عیب تو را بپوشاند، پس او دشمن توست.

(غررالحکم، ج 2، ص 641)

«من لم یبالک فهو عدوک »

آن که در کار تو نپاید (و در روی تو بایستد) دشمنت به حساب آید.

(نهج البلاغه، نامه 31)برچسب ها : خداشناس دشمن شناس ، «اقتل الاشیاء لعدوک ان لا تعرفه انک اتخذته ع ، کشنده ترین چیزها برای دشمنت آن است که به او نفهمان ، «اکبر الاعداء اخفاهم مکیدة »