درحالی به استقبال عید سعید فطر می رویم که یک ماه روزه داری را پشت سر گذاشتیم وامیدوارم این روزه ها بتواند ما را ازهمه خطرات نجات دهد

اما ازطرفی کابوس هجوم مهمانان برای گذران لحظاتی ازعمر با چاشنی بی حیایی وبی عفتی وارمغان نابودی برای ما ناگوار است.

هجوم فرهنگ های غربی با پوشش های ماهواره خیز که دلم آدم را خون میکند

سیل عظیم بی تفاوتی های مردانی که زنانشان را لخت وبزک میکنند تا برای همه به نمایش بگذارند .

رقص های زنان بی حیایی که باکف زدن شوهرانشان بیشتر تهییج شده وبا خنده های مردان بی غیرتشان بر شهوت مردان اجنبی می افزایند.

هجوم فرهنگ بی غیرتی برای مردم شمال سوغات مناسبی نیست .....درکنار دریا چنان عشوه وناز میکنند که هیچ ارزشی برای کسی غایل نیستند اصلا شهرستانی را چه به ارزش چه به مهربانی وچه به ............

سفر به کوه ها وجنگل ها با لباس های راحتی به بهانه گرم شدن هوا وپوشیدن شلوارک هایی که انسان ازدیدنشان شرم دارد.

ازدحام وترافیک  ماشین های مجلل با زنان سرلخت درحالی که بیرون را می نگرند وهیچ ارزشی برای دیگران غایل نیستند .....وگویا ازهیچ کاری ابا ندارند.....

آزار محیط وبه کثافت کشاندن جنگلها ،حواشی مزارع،کوه ها،دریاها وسواحل ازعمده ارمغان تاریکی است.

هجوم فرهنگ برهنگی ،فرهنگ سگ بازی،فرهنگی بی غیرتی ،فرهنگ بی حیایی،فرهنگ گرانی وفرهنگ بی دینی نمونه های بارزی از مسافرانی است که برای این روزها وماه های تابستان گریبانگیرمان خواهد شد.

هزینه کردن بیت المال برای آنانی که کویرشان ازشمال ما زیباتر ، سرسبزتر،حاصلخیز تر،گرانتر و........است اما بد بختی ،بی غیرتی ،بی فرهنگی ،فقرونداری ،بی شخصیتی ما را درکوس کرنا می کنند .

کجایند مسئولان تا ببیند دراین روزها چه برسر ما می آید چقدر ازبیت المال را برای آسایش مادی ومعنوی گیلان ومازندران وگلستان هزینه کرده اند.

وچرا نیستند آنانی که ما را بی غیرت می نامند... وشعار دفاع ازحریم امر به معروف ونهی ازمنکر می هند تا ببینند چه برسر ما می آید ای انسانهای پرمدعا و.....هنگامی که زنانتان را بزک می کنید وکوه وجنگل ودرکنار دریا درکمال بی غیرتی به نمایش می گذارید، زنان شمال درکمال عفت درگوشه ای ازترس هجوم بی غیرتان وحشی منتظر خروج این مهمانان نا مبارک هستند.

وآن دخترکانی که با دیدنتان درغفلت دنبال رو تان می شوند یقینا درروز قیامت شما را بعنوان امامان مفسد وشیطانی بازخواست خواهند کردبرچسب ها : امامان مفسد وشیطانی ، هجوم فرهنگ غربی به شمال کشور ، رقص زنان بی حیای درشمال کشور وکنار دریا ، نتیجه هجوم مهمانان به شما فقر وبی فرهنگی برا گیلان