از عــــــوام است هــــــــر آن بد کــــــه رود بر اســـلام  

       / داد از دست عوام

 

کار اســــلام ز غـــوغــــای عــــــــــوام است تمـــــــام  

 /داد از دست عوام

 

دل من خــــون شد در آرزوی فهــــم درســــــــــــــــت 

 /ای جگر نوبت توست

 

جـــــان به لب آمــــــد و نشنید کســــــــم جان کــلام 

 / داد از دست عوام

 

غـــم دل با کــــه بگـــــویم که دلــــــــــــم خون نکـــند 

/غمم افزون نکند

 

ســــر فــــــــــرو بــــرد به چاه و غم دل گــــفت، امــام  

/داد از دست عوام

 

سخـــنی پخته نگـــــــفتم کـــــــه نگـــفتند به مــــــن 

 /چند از این خام سخن

 

سوختــــم، سوختم از ســــــردی این مردم خــــــــام  

/داد از دست عوام

 

زان چه پیغمبر گفته اســـــت و در اونیست شــــــکی   

  /  نپذیرند یکی

 

وحـــی منزل شـــــــــــمرند آنــچه شنیـــدند از مــــام  

/  داد از دست عوام

 

همگی خفــــــــــته و آســـوده ز نیکــــــــی و بــــــدی 

 /خواب مرگ ابدی

 

چه توان کـــــــــــرد، علــــــــی گفت که النــــاس نیام  

 /داد از دست عوام

 

در نبــــــــــــوت نگرفنتـــــــــــد ره نــــــــــوح نبــــــــــی  

/داد از این بی ادبی

 

در خـــــــدایی بنمودند به گــــــــــــوساله ســـــــــلام   

/داد از دست عوام

 

به هـــــــوای نفســــــــــــی جملـــــــه نمایند قعــــود  

 /آه از این قوم عنود

 

به طنــــین مگســــــــی جمـــــله نمـــــایند قیــــــــام   

/داد از دست عوام

 

پیــــــش خیــــل عقــــــلا زابلهی و تیــــــــره دلــــــی 

/شرزه شیرند، ولی

 

پیش سیـــر عقــــــلایی، حشـــــــــــراتند و هـــــــوام  

/داد از دست عوام

 

عاقل ار بسمـــــــله خـــــواند به هــــــــــوایش نچمند   

/همچو غولان برمند

 

غـــــول اگـــــرقصه کند گــــرد شــــوند از در و بـــــــــام 

/داد از دست عوام

 

سنــــــت و شـــــرع کتــــاب نبـــــوی مانـــــده  ز کــار   

 /عقل برخاسته زار

 

جهــــــــــل بنشـسته به سلــطــانی ایـــن خیل لئام   

 /داد از دست عوام

 

عاقـــــــل آن به که همـــــــــــه عمر نیـــــارد به زبـــان 

 /نام این بی ادبان

 

که در این قوم نه عقل است و نه ننگ است و نه نام   

/داد از دست عوام

 

نه بر ایـــــــــــن قــــــــــوم نماید نفس عیســـــی کار   

/نه مقالات بهار

 

نه نسیم ســــــــحری بگــــــــذرد از سنگ رخـــــــــام  

/ داد از دست عوام

 

پیــــــــش جهـــــــــال ز دانش مســـــــرایید ســــــخن 

/پند گیرید ز من

 

کــه حـــرام است حـــرام است حـرام اســـــت حـــرام  

/داد از دست عوام

(ملک الشعرا بهار)برچسب ها : داد از دست عوام ، ملک الشعرا بهار