همیشه وقتی تاریخ را می خواندم،ابوموسی اشعری، برصیصای عابد ،قارون متمول،ابوسفیان ،معاویه و.....را قابل اثبات نمی یافتم /درک آنان وکارهایشان برایم بسیار بسیار سخت بود ......

آخر چگونه می شود کندی به امام حسن علیه السلام خیانت کند .....او که همیشه با معصوم بود /چگونه ممکن است قارون متمول چنان بر گنجش چمبره زند تا موسی را فراموش سازد..../چگونه ممکن است اشعری زاهد زهدش بوی زکاوت ندهدوامامش را خلع امارات سازد /چگونه ممکن است سر امامی را بشکافند که خود بیعت براو ساختند وسر حسینی را ببرند که خودشان ایمان به عدالتش دارند .........

اما حال می بینم افرادی چه نازیبا راهشان را می نوردند ////به کجا چنین شتابان ...لحظه ای آهسته شاید نهیب غیب الهی دلهایتان را برحم آورد .ای سیاست مدران بی دین/رهبرتان را واگذاشته به کدام سو خرامان میچرید وای بر شما وای برشما که عمرتان بر لب گور است اما روز بروز فربه می شوید ///برچسب ها : سیاست بی دیانت ، ابو موسی اشعری،قارون متمول،معاویه،برصیصای عابد