اللهم العن قتلت حسین بن علی علیه السلام بحقک یا ارحم الراحمین

یازینب یا معلمه غیر متعلمه یا فهمه غیر مفهمه

یازینب یا قریب العصمت

چه کشیدی ازدست کافران با معرفت/ازدست منافقان دون صفت/چه کشیدی

ازدست دوستان خنجر به دست ،ازدست اهل ولا اهل/

بغض درگلو دارم ویارای گفتنم نیست ای زینت پدر/روحی فداکیبرچسب ها : یازینب یا معلمه غیر متعلمه یا فهمه غیر مفهمه ، اللهم العن قتلته حسین بن علی