از صحبت اغیار گذشتیم علی الله

ما از همه جز یار گذشتیم علی الله

شد وعده دیدار من و یار شب تار

از خواب شب تار گذشتیم علی الله

خاکم به سر ار جز به وصالش بنهم سر

از جنت و از نار گذشتیم علی الله


از زهد ریایی که بود شیوه ی خامان

ما سوخته یکباره گذشتیم علی اللهدر اهل زمانه دل بیدار ندیدیم

زین مردم بیمار گذشتیم علی الله


چشم طمع از مال جهان پاک ببستیم

از اندک و بسیار گذشتیم علی اللهاز حرف ندیدیم بجز تیرگی دل

 ناچار ز گفتار گذشتیم علی اللهحق راست انا الحق حسنا گر چو حلاج
از بیم سر دار گذشتیم علی الله


آیت الله علامه حسن زاده آملی
شهریور 1348 هجری شمسیبرچسب ها : از صحبت اغیار گذشتیم علی الله