"باران رحمت بی حسابش همه را رسیده"

 

قندیل(زنگ لوله درگیلکی) با بیش از یک متربرچسب ها :