چقدر زنان ومردانی که جانشان را درراه انقلاب دادند ودر این راه ازهیچ چیزی دریغ نکردند اجر شما با سید شهداء انشاء الله

این تصاویر تقدیم وجوشان باد

غریو لاتخف سر ده به گلبانگ مسلمانی/الله اکبر

22 بهمن  روز خداست (امام خمینی رحمه الله علیه)برچسب ها : 22بهمن ، دیو چو بیرون رود/فرشته در آید