خدایا به تو پناه می برم ازعلم بی فایده

"اللهم انی اعوذ بک من علم لاینفع"

این همان دعایی است که هرروز سفارش شدما بعد ازنماز بخوانیم

البته فرازهای اولش شاید مهم ترباشد ولی این بند مدنظرم هست/

علم ومشتقات آن  بارها درقرآن آمده است .هیچ دینی به اندازه اسلام برعلم تاکید ندارد.

اما همین علم چنان انسان را مشغول می کند که هیچ ارزشی ندارد وبرعکس عمل کرده وموجب به قهقرا رفتن انسان میشود .

علم آنگاه حجاب می شود وآن هم خجابی که بزرکترازآن نیست

العلم هو حجاب الاکبر

علمت اگر درتو غرور افزود وخود را بی نیاز ازدیگران دیدی بدان که درحجاب اکبر غوطه وری

اگر علمت تو را بیدار ساخت خود را ندیدی ونیازمند یافتی  وگرد باری تعالی گردیدی آنکه بی نیاز مطلق است بدان مصداق "انما یخشی الله من عباده العلمائ" هستی

امام خمینی :گاهی علم توحید نیز برای انسان حجاب

می شود.

علم وعشق ابزار حق اند برای رسیدن به او/

چقدر ازعلم مان فایده برده ایم ؟؟؟

علم ،عشق،عمر،.......؟؟؟؟؟؟؟

خدایا مرگمان را جز شهدات درراهت قرار نده که علمش و عشقش و عمرش پرسود است/

  آمینبرچسب ها : العلم هو حجاب الاکبر ، "اللهم انی اعوذ بک من علم لاینفع" ، امام خمینی :گاهی علم توحید نیز برای انسان حجاب می ، خدایا مرگمان را جز شهدات درراهت قرار نده که علمش و