اگر همه شب قدر بودی پس شب قدر بی قدر بودی

 

امیدوارم دراین شبهای عزیز بیاد همدیگر باشیم چون رمز دوستی وشعار انسانیت درباهم بودن است /برای هم دعا کنیم وازخدای مهربان بخواهیم تا همیشه مورد لطف ومرحمتشان باشیم

خدای مهربان ای قادر متعال ،ای بخشنده بی منتهی ، ای اول وای آخر ،ای ظاهر وای باطن ،

دوازه ماه آفریدی واین ماه را سرآمد آنها قرار دادی وقلبش را قدر گذاشتی  وآن را برهزار ماه فضیلت بخشیدی .

آمرزش گناهات را درآن قرار دادی کلام نورانیت را ،داروی شفابخش وهدایتت را دراین شب درعالم وجود نازل فرمودی .

به رحمانیتت وبه لطف بی منتهایت تمامی عزیزانم را،تمامی ملتمسین را،تمامی رفتگان را ازدور تا نزدیک مورد لطف ومرحمت قرار ده وهمیشه مراتب رشد وبالندگی را درایشان گسترش بخش/

خدای من خدای مهربانم حسادت را ازحسودان بازگیر وچشمان بد ونیت های پلید را ازتمای دوستان وعزیزان بدور  دار/      

       آمین یا رب العالمینبرچسب ها : قلب رمضان ، رمضان سرآمدماه ها