افطار درغزه

سران عربی که خود را دارالقرای اسلامی می دانید

روزی سزای خیانتتان راخواهید دید کم نیستندمثل شماخائنان به اسلام

منتظرعذاب الهی باشیدهمان بلایی که برسردیکتاتورصدام،قذافی ...آمد./

امروز درحریر چون مار بخزید فردا عریان ذلیلانه جان خواهید داد/

آن شیطانی که برشانه اش تکیه زده اید بر خدا هم حرمت نگذاشت/برچسب ها : افطار درغزه ، سران عرب وخیانت به غزه