فردی ازبزرگی سوال کرد :اگر درغذا فضله موش پیدا شود حکمش چیست؟

حکیم فرمودند:غذا نجس است./

فرد گفت فضله موش آنقدر بزرگ است که  غذای به این عظمتی را نجس میکند؟؟

حکیم گفت: فضله موش بزرگ نیست بلکه تو خدا کوچک کرده ای که چنین می پنداری./


مرحوم علامه طباطبائی (قدس سره الشریف) در یکی از کتابهایش می نویسد: سه نفر وارد شهری شدند و قرار گذاشتند شب را هر کدام در جایی مهمان باشند. دو نفر از آنها رفتند و میهمان شخص ثروتمندی شدند، اما سومی گفت: من هم خودم را میهمان خدا می کنم. به معبد رفت اما کسی را ندید، حتی خادم معبد هم به استقبال او نیامد و تا سحر گرسنه ماند. صبح که شد، هر سه یک جا جمع شدند. اولی گفت: دیشب عجب غذایی خوردم – در روایات است که آقا رسول الله هیچ گاه از غذا خوردن تعریف ننمودند، غذا را نه مدح می کردند و نه ذم- دومی گفت: غذاهایی که من خوردم از مال تو هم بهتر بود. سومی گفت: من هم میهمان خدا بودم و بعد ساکت شد.
خدای متعال به پیامبر آن زمان وحی کرد و فرمود: برو به فلان بنده ام، بگو: به عزت و جلالم قسم، وقتی به خزانه غیبم، نگاه کردم، چیزی نفیس تر از گرسنگی، برای پذیرایی از تو نیافتم.


خواب و خورت ز مرحله عشق دور ساخت    
آنگه رسی به دوست که بی خواب و خور شویبرچسب ها : پهن موش بزرگ نیست بلکه تو خدا کوچک کرده ای که چنین