فویلٌ للمصلین* الَّذِینَهُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُون‏*

برای کارهای دنیایمان آنقدر وقت میگذاریم ...ولی وقتی نماز میشه عجله داریم حواسمون همه جا هست جز به نماز.

چند ماه پیش رفته بودم مشهد مقدس همیشه درساعت مشخصی کارگر شهرداری را میدیدم که درکوچه ای به نماز ایستاده وچنان مشغول نماز هست که گویااصلا فراموش کرده درخیایان نماز میخواند .

ما درزیر کلر روی فرش قرمز نمیدانم نمازمان کجا می رود.

وقتی مهمان داریم ویا به مهمانی میرویم ،وقتی کاری داریم ساعات ها درصف میمانیم تا نوبتمان بشوم ولی برای نماز داد کمر درد را داریم وچه بسا نشسته چیزهایی را بلغور کنیم که رنگ بوی نماز را هم ندارد /

پناه برخدا از این همه سهل انگاریبرچسب ها : وقت برای نماز گذاشتن