آیا تاکنون فکرکرده اید درحالی که درخانه نشسته اید ویا درخیابان بادوستان خود

 درحال قدم زدنید ممکن است توسط گروهی تحت نظر باشید؟

 

آیاشده تاکنون باخود فکرکرده باشید چه کسانی ممکن است به شمالطمه بزنند؟

 راستی چه نوع زخمی ممکن است برپیکرماوارد شود وماراآرام آرام ازپای درآورد؟

مواظب حمله شیطان پرستانباشید

"خطرمرگ"

آنچه که لازم درمورد "موسیقی برگردان"

بدانی درآدرس زیر برای شما گذاشتم.

می توانی فیلمش رادانلود کنید.

 http://www.4shared.com/video/gkmiPGNb/__online.html

البته این فن را بیشتر شیطان پرستان برای القای اعتقاداتشان بکار می برند.

 برچسب ها : شیطان پرستان وموسیقی برگردان