نماهنگ  (گریه جانسوز رهبر انقلاب)برچسب ها : ما سینه زدیم و بی صدا باریدند ، از آخر مجلس شهدا را چیدند» ، ما مدعیانِ صفِ اول بودیم