ما به افرادی رای می دهیم که ازدید مقام معظم رهبری (ره)

متدین وکارآمد و دلسوز و شجاع باشند


نه قوم گرا

نه برانداز

نه چشمانشان به دستان دشمنان قسم خورده ما باشد

ونه کسانی که با بی قانونی وسوء استفاده رای های مردم را با حواله مقداری اسکناس ولقمه ای نان می خرند.برچسب ها : رای ما به متدین،کارآمد،دلسوز وشجاع ، ما به افرادی رای می دهیم که ازدید مقام معظم رهبری