گاهی حیوان همتراز باانسان می شود وگاهی نیز ازانسان برتر است پس وای به حال چون منی که ازجهنم بهشتی راببینم که سگی درآن باآسایش نشسته وخری به راحتی درآن می خرامد اما من دررنج وتعبم.

لا حول و لا قوة الا بالله  هو العلی العظیم و  صلی علی محمد و اله الطاهرین

در روایتی در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که :
امام صادق (ع) فرموده : از حیوانات دنیایی در بهشت تنها چند حیوان خواهد بود:
۱) الاغ بلعم بن باعور (که توسط بلعم کشته شدزیرامی خواست سوارش شود وبالای کوه ،حضرت موسی رانفرین کند وقتی الاغ ازنیتش باخبر شد همانجا ماند بلعم آنقدر اورا زد تابرورد که به خواست خدا آلاغ زبان گشود وگفت :تومی خواهی من توراسواری دهم تا بعد پیامبر مرانفرین کنی ،هرگز نخواهم رفت .سپس بلعم که متسجاب الدعوه بود وغرور اوراگرفته بود آنقدر الاغ را زد تا اینکه مرد)
۲) ناقه حضرت صالح
۳)گرگ حضرت یوسف
۴) سگ اصحاب کهف.۱  (سگ اصحاب کهف روزی چند  پی نیکان گرفت ومردم شد)
بعضی هم گفته اند : گوسفند قربانی هابیل و گوسفند قربانی حضرت ابراهیم (ع) که به جای حضرت اسماعیل ذبح کرد وارد بهشت خواهند شد و احتمالا حیوانات دیگری هم باشند.

۱)تفسیر علی بن ابراهیم ٬ ص ۳۹۴    -     بحار ٬ ج۸ ٬ ص ۱۹۵برچسب ها : حیوانات دنیایی در بهشت