پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله سلم فرمودند:

 "خداوند هیچ پیامبری رادرگذشته مبعوث نکرد مگر آنکه شیطان امید داشت اورابه مهلکه زنان افکند وهلاک سازد"    معراج السعاده ج2ص316

معاشرت وهم نشینی زن ومرد باهم ،زمینه هم سخن شدن رافراهم می سازد ومو جب کم شدن حیاء وشرم می شود.این کاراگر ادامه یابد بامزاح وشوخی طرفین همراه خواهد بود وازآنجا که درهم نشینی ها ازدوقوه بینایی وشنوایی تواماٌ استفاده می شود ،تحریک میل جنسی برای زن ومرد ایجاد شده وزمینه انحراف جنسی رافراهم می آورد.واولیاء الله هم ازاین قاعده مستثنی نیستند.

 


حضرت امیر المومنین علی علیه السلام فرمودند:

 "مردان راچه شده که پیوسته یکی ازآنها نزد زنی که شوهرش به جنگ رفته می نشیند وبااوحرف می زند واوهم باآن مرد حرف می زند.برشما باد که ازپشت پرده باآنان صحبت کنید،همانا این کار عفت است.

اخطلاط زن مرد دربیماری عصر کنونی است که باعث ازبین رفتن حیاء شده وموجب پاشیدن شدن خانواده ها است.

عدم رعایت بحث محرم ونامحرم  درعصر کنونی که دامنگیر بعضی خانواده ها شده منجر به نابودی افراد وحیثیتشان گردیده است.

شکستن حریم مادر وپسر ،خواهروبرادر،عروس جدید خانواده بابرادر شوهرو... دست دادن دختران باپسران نامحرم فقط به بهانه فامیل بودن و....چه فجایعی راکه به بار نیاورده است.تنها ماندن نامحرمان دراتاق خلوت پشت درهای بسته دراتاق یا درمحل های کار ،موجب نفوذ شیطان درذهن شده وفکرها راجهت دارمی سازد.

شیطان لعنت الله علیه به موسی علیه السلام گفت:

"بازنان بیگانه درخلوت منشین ،که هیچ مردی بازن نامحرم خلوت نکند مگر اینکه من خود(نه یارانم)سومی آنها خواهم بود تا اورابه فتنه اندازم" التمحیص ص61

رسول اعظم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند:

"به خانه زنانی که شوهرشان غایب است نروید که شیطان همچون خون درهریک ازشما جریان دارد."

مرد بسیار زود تحریک می شود تاجایی که اسلام به زنان توصیه می کند که بابوی خوش ازخانه هایشان بیرون نروند.....(زیرااین امر باعث می گردد تا شهوت مرد تحریک شود)

مکروه است که مرد درجایی که زنی قبلا نشسته وجایش گرم است بنشیند زیرا زود تحریک می شود.

چقدر ازخانواده هایی که به بهانه صله رحم دردید وبازدیدها دچار گمراهی می شوند درحالی که می دانند صله رحم فقط دید وبازدید نیست  بلکه بادعا کردن ،سلام کردن ،تلفن زدن ،کمک کردن، و...می توان این کار راانجام داد. مومن باکیْْْْْس باشد اگر می بیند درفامیل فردی است که اورا به گناه می کشاند جوری برنامه ریزی کند تا با اوکمتر روبرو شود.برچسب ها : پرهیز ازاخطلاط بانامحرم- ، معاشرت وهم نشینی زن ومرد ، نزد زنی که شوهرش به جنگ ، مرد درجایی که زنی قبلا نشسته