باگسترش وسایل ارتباطی دربین مردم مانند:ماهواره ها ،اینترنت،ویدیو کنفرانسها و...یک سری ازافرادسودجو وکارتلهای اقتصادی،سیاسی و...باانتشارابزارووسایل کاربردی خود ازمدولباس وغذاگرفته تا موسیقی وعرفانهای کاذب والقائات شیطانی درصددندتا فکرواندیشه مردم ازجمله دختران وپسران مارا تحت شعاع قراردهند وبه نوعی به خواسته خودشان برسند.

 

روزی بربدن عروسک "باربی "لباس جنگ می پوشانندتاتفکر مبارزه باتروریست رادرحمله به عراق وافغانستان و....توجیه نمایند.یک باردیگر "آنجلینا جولی"رابه کشورهای اسلامی میفرستند تا باهدیه دادن چند بسته شکولات به سیل زدگان و....برایشان جاسوسی کند. 


یک روز از"تام کروز"می خواهند تاتبلیغ فراماسونری کند وروزبعد برای اینکه آبها ازآسیاب بیافتد از"جنیفرلوپز "می خواهند تا درشویی که مطابق سلیقه شیطان پرستان است برایشان آهنگ های دیکته شده رابخواند.

 

بنابر این تصمیم گرفتیم  تادرصورتی که نیاز به رفع شبهه  درمسایل اعتقادی-اخلاقی-سیاسی-و...... دارید به هروسیله ای سوالاتتان رابرایمان ارسال کنید . مطمئن باشید دست خالی بر نمی گردید.کامنت بگذاری.ایمیل بدهید و....برچسب ها : آنجلینا جولی-باربی-کروز-فراماسونری