مگس (خان افغان) برسر قبر خواجه حافظ رفت وخواست مقبره اوراویران کند جمعی اورا ممانعت کردند وقرار برتفال ازدیوان حافظ نهادند.چون تفال زدند این شعر نمودار شد:

  ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست  

عرض خود می بری و زحمت ما می داری

(گلشن لطایف)

نقش انگشتری لقمان این بود:

"پوشیدن آنچه دیدی به عیان ،اولی تر ازرسوا کردن به گمان"برچسب ها :