این جمله را چگونه می توان تفسیر نمود :

"گلسرخی یک مارکسیست لنینیست بود با نگرشی اسلامی، بسیار شیفته ی امام حسین (ع)و قیامش و در دادگاه محاکمه اش، قدمی از عقایدش کنار نیامد تا به اعدام محکوم شد در سال 1352." این تعبیر عجیبی که هربیسوادی بشنود جز خندیدن کاری ازش بر نمی آید.

بین مارکس وتفکراتس با امام حسین علیه السلام با تفکراتش تفاوت ماهوی است.

لینین کجا وامام حسین (علیه السلام)کجا ؟ اینکه مرحوم گلسرخی دردادگاه نام امام را می بردکه دلیل برحسینی بودنش نیست- اگر حسینی شده پس مطمئن باشید ازاعتقادات گذشته اش دست کشیده وگرنه جز علاقه ظاهری ونمادین چیز دیگری دربین نخواهد بود.

آیااشتراکات انسانها دراعتقادات دلیل برصادق بودنشان است؟

امام حسین(علیه السلام) یتیم نواز بود رابین هود هم یتبم نواز بود .یکی ازمال دیگران هرچند پادشان می دزدید ویکی ازدسترنج خودش انفاق می کند.آیا این دوحس مشترک برابرند.

آیانمی توان ماندگاری نام گلسرخی راهرچند کمرنگ /  به دلیل بکاربردن نام امام حسین علیه السلام دانست.

 

مهاتما گاندی 
معمار استقلال هند و رهبر ملی مردم این کشور جهت آزادی هندوستان از سلطه انگلیس بود.او می گوید : «من برای مردم هند چیز تازه نیاوردم ، فقط نتیجه ای راکه از مطالعه و تحقیقاتم درباره تاریخ زندگی قهرمان کربلا به دست آورده بودم ارمغان ملت هند کردم . اگر بخواهیم هند را نجات دهیم ، واجب است همان راهی را بپیماییم که حسین بن علی پیمود ....» 

آری هرکس  به اندازه ای که به امام حسین (علیه السلام) مظهر آزادی وایثار وشجاعت وصل گردیده به همان اندازه ماندگار شده است/برچسب ها : گلسرخی یا امام حسین(ع) ، رابین هودمهاتما گاندی