عده ای به رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم عرض کردند:

فلان کس همیشه روزه وهمه شبها تا صبح نماز می خواند ودائما ذکر خدا می گوید .حضرت فرمودند: کدامیک ازشما امرا معاش اورا کفایت می کنید؟جماعت گفتند همگی ما .آقا فرمودند: پس این کار شما ازاعمال او بهتر است.  (کشکول مصلح )

 

حضرت عیسی علیه السلام از مردی پرسید به چه کاری مشغولی ؟گفت عبادت خداوند می کنم .فرمود : خرج تو را چه کسی می دهد؟گفت برادرم. فرمود: برادرت عبادتش ازتو زیاد تراست.   (کشکول خانواده)

 

هریک ازانبیا’ را حرفه وکسبی بود/

حضرت آدم زارع بود:درروایت است حضرت جبرئیل هفت قطعه آهن برای حضرتش آورد وآهنگری را تعلیم آقا نمود آلاب زراعت ساخت وبا دو زوج گاو وگندم ازبهشت آورد.

حضرت ادریس خطاط وخیاط بود.

حضرت نوح نجار بود وازمعجزه اش این بود که ریزه های چوب کشتی طلا می شد وبرای دادن اجرت کارگرانی که درکار ساختن کشتی مشغول بودند استفاده می شد.

حضرت ابراهیم زارع بود.

حضرت اسماعیل صیادی می کرد.

حضرت یعقوب شبان بود وصاحب رمه

حضرت داوود زره سازی می کرد وآهن دردستانش نرم می شد.

حضرت سلیمان با آن سلطنتی که داشت ازبرگ درخت خرما زنبیل می بافت ومی فروخت.

حضرت عیسی علی السلام رنگرز بود.

حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم شبانی می کرد.

 

  شاهینی را خدمت کریم خان بردند.پرسید: این پرنده چه کار می کند؟

گفتند: شکار کبک وکبوتر،خان گفت چه می خورد؟ گفتند روزی یک

 مرغ،کریم خان زند گفت: رهایش کنیدبرود خودش بگیرد وخودش بخورد (هزارو یک حکایت تاریخی)برچسب ها : امرار معاش ، هریک ازانبیا’ را حرفه وکسبی بود/ ، شاهینی را خدمت کریم خان بردند