آیا به نظر شما می توان عامل فساد را درحجاب دید؟

بعضی ها معتقدند که اگر حجاب راازسرزنان برداریم آنها هم آزاد خواهند شد وهم اینکه بعضی ها عقده ای نمی شوند ودنبال تجسس کردن نمی روند .درنتیجه با عادت کردن به زنان ودیدن اندامشان همه چیز برایشان عادی خواهد شد.   

 اما:  اول اینکه :عامل فساد منع کردن نیست .یعنی اینطور نیست که بعضی ها خیال می کنند اگر آزاد باشند وخودشان رالخت کنند برای مردم همه چیز عادی خواهد شد .زیرا اگر اینطور بود این همه فساد درکشورهای اروپایی انجام نمی گرفت .

 


آخرین اخبار نشان میدهد :تجاوز برای زنان فرانسوی به امری عادی بدل شده است.

 "خوب دقت کنید تجاوز عادی شده است"

  دوم اینکه همه می دانیم که قوت شهوت هرگز سیری ندارد وفقط برای لحظاتی فروکش می کند.

    سوم اینکه آنچه انسان باید ازآن بترسد "تحریک کردن است"

 نتیجه  :عامل انحراف  "منع " به تنهایی نیست بلکه منع +تحریک عامل انحراف است.

اگر انسان خوش را ازخیلی چیزهایی که عامل انحراف اوست منع کند نه تنها گمراه نمی شود بلکه درمسیر انسانیت مهار می گردد. اما اگر بخواهیم اورامنع کنیم ودرهمان حال تحریکش هم بکنیم جون  ابزار فروکش ندارد طغیان می کند ودراولی فرستی که به دست آورد دست به فساد (حالاباهرکسی که شد )می زند.برچسب ها : حجاب -منع-عامل انحراف؟