یک نفری که دوبار مشمول لعن الهی شد؟

(فقتل کیف قدر # ثم قتل کیف قدر)مرگ براوباد چگونه( برای مبارزه باحق)مطلب راآماده کرده#بازهم مرگ براوباد چگونه

( برای مبارزه باحق)مطلب راآماده کرده.

آن مرد لعین وپست "ولید بن مغیره مخزومی"بوده (عموی ابوجهل)اوازسران مشرک معروف قریش بودکه به او"ریحانه قریش " گل سرسبد قبیله قریش می گفتندکه دارای اموال فراوان وفرزندان بسیار بود.

علت اینکه دوبارکلمه "قُتِلَ " درباره او آمده این است که اودرافکار شیطانی آنقدر مهارت داشته که مایه تعجب همه بود.

روزی درمجلس قریش حاضر شد وگفت: شما گمان می کنید محمد دیوانه است؟ گفتند :نه.گفت فکر می کنید اوکاهن است؟ گفتند:نه. گفت :تصور می کنید اوشاعر است ؟ آیا هرگز دیده اید لب به شعر بگشاید ؟گفتند:نه .گفت :پس فکر می کنید اودروغگو باشد؟ آیا هرگز سابقه دروغی درباره اودارید؟گفتند : نه.اونزد ماهمیشه به عنوان صادقی امین قبل ازادعای نبوتش شناخته شده بود .دراینجا قریش به ولید گفتند:پس به عقیده تودرباره اوچه بگوییم؟ فکر کرد ونگاهی نمود وچهره درهم کشید ((ثم عبس وبسر #ثم ادبر واستکبر#فقال ان هذا الا سحر یوثر )) مدثر 74 

سرانجام گفت این (قرآن ) چیزی جز افسون وسحری همچون سحرهای پیشینیان نیست.

سرانجام این مرد آن چنان سقوط کرد که تا آخر عمر مرتبا اموال وفرزندانش راازدست داد وبیچاره شد.

شعار مرگ بردشمنان اسلام ازقرآن گرفته شده است (مرگ برآمریکا وسران غاصب صهیونیست ومرگ برانگلیس و..) همانگونه که خداوند بر ولید بن مغیره مخزومی ،چون خواست اسلام رانابود کند مرگ فرستاد.

/ 2 نظر / 16 بازدید
کمیل

سلام حدیث آقا وب عالی یی رو طراحی کرده ای... خداقوت[گل][گل][گل]