آیا حجاب منع وباعث فساد انحراف می شود؟

آخرین اخبار نشان میدهد :تجاوز برای زنان فرانسوی به امری عادی بدل شده است.

 "خوب دقت کنید تجاوز عادی شده است"

  دوم اینکه همه می دانیم که قوت شهوت هرگز سیری ندارد وفقط برای لحظاتی فروکش می کند.

    سوم اینکه آنچه انسان باید ازآن بترسد "تحریک کردن است"

 نتیجه  :عامل انحراف  "منع " به تنهایی نیست بلکه منع +تحریک عامل انحراف است.

اگر انسان خوش را ازخیلی چیزهایی که عامل انحراف اوست منع کند نه تنها گمراه نمی شود بلکه درمسیر انسانیت مهار می گردد. اما اگر بخواهیم اورامنع کنیم ودرهمان حال تحریکش هم بکنیم جون  ابزار فروکش ندارد طغیان می کند ودراولی فرستی که به دست آورد دست به فساد (حالاباهرکسی که شد )می زند.

/ 1 نظر / 21 بازدید
ساسان

مطالب وبلاگتان خيلي علمي است واگر ادامه پيداكند خيلي خوب مي شود/متشكريم