برخی ازعلایم شیطان پرستان

همان علامت  سمنل باروری است که علامت مخصوص فیمینیستها می باشد.متاسفانه بعضی درداخل کشور نیز با ادعای روشنفکری باساخت فیلمهای....... این نظر منحرف راتبلیغ می کنند/درصورت نیاز می توانم سخنان یکی ازاین فیلمسازان رابرایتان بصورت خصوصی ارسال کنم.

البته این افراد که بیشترشان زن هستند ومردان شهوت ران هم درمیانشان کم نیستند برای اینکه به مقاصدشان برسند دم از حق وحقوق زنان می زنند و.........

نشانه استهزاء وردکردن مسیح است -شیطان پرستان اصلا معتقد به هیچ دینی نبوده وهمانگونه که ازاسمشان بر می آید فقط شیطان وهرچه شیطان دوست داشته باشد راانجام می دهند .علاقه آنها به خوردن خون ومدفوع درمراحل بالای معرفتشان یک اصل است -خوردن خون گربه و....برایشان چیز آسانی است.

کشتن انسانها برایشان راحتترین چیزهاست .پس  مواظب باشیم ناخواسته افکارشان راتبلیغ نکنیم.

البته علایم مشهور دیگری دارند .چون ممکن است خسته شویدبرایتان نگذاشتم.

/ 2 نظر / 9 بازدید