لیلا حاتمی ویکتا ناصر و...بازیگران حامی مظلومان یا ظالمان

شوربختانه بعد ازبه شهادت رسیدن 5تن ازفرزندان این ملت که برای جلوگیری ازاخلال گران داعشی که مورد تایید شبکه های غربی وری استارتی ها بودند تعدادی ازبازیگران بقول خود وطنی درداخل وخارج ازکشور بجای اینکه برای جلوگیری ازوحشی گیری های بعضی ازقاتلان کشور همراه ملت باشند وحداقل با محکوم کردن قتل نیروهای امنیتی خواستار ثبات هرچه بیشتر درجامعه باشند با سخن پراکنی های روشنفکر مآبانه موجبات جنگ وتنش داخلی را فراهم می آورند.

شعار های لیلا حاتمی درغرب ودرپی ایشان یکتا ناصر که درحمایت ازاو سخن گفته است جای نقد بسیاری دارد که درزیر خواهید خواند.

1-لیلا حاتمی درجواب به کدام سوال ازاخلال گران حمایت کرد؟ودرپاسخ به کدام مسئله جای مظلومان را با ظالمان عوض کرد.

2-لیلا حاتمی چرا درغرب ودرهنگام انتخاب فیلم چنین حرف های را مطرح کرد ایا نمیتوان گفت که ایشان به طمع جایزه ای ناچیز وطن فروشی کرده است؟

3-آمریکا ،انگلیس وفرانسه درجریان 8سال دفاع مقدس وسال های قبل ازآن ،زمینه قتل وغارت را درایران فراهم آوردندوبا تحمیل جنگ وبجا گذاشتن هزاران شهید وجانباز ومفقود الاثرهرگونه ظلمی را به مردم ما روا داشتند چرا لیلا حاتمی و....هیچوقت درحمایت ازین مردم حرفی نزدند ؟

4-چرا لیلا حاتمی درغرب ودر بیاناتشان گریزی ازقتل وغارت ایران توسط دول غرب حرفی بمیان نیاوردندتا ومورد احترام ملت ایران قرار گیرند؟آیا می ترسیدند تا جایزه مناسب به آنها داده نشود؟

5-مگر ازدیدگاه لیلا حاتمی وهمفکرانشان اروپاه مهد تمدن نیست که همیشه حوایج آنها را رفع می کند ومی توانند براحتی طرح سوال کنند پس چرا یک بار ازمظلومیت ملت ایران حرفی به میان نمی آورند یا اینکه حقیقت را می داند اما قصدش ازبیان این جملات نادرست خوردن نان به نرخ روز است؟

6-آیا لیلا حاتمی ازجریانات سیاسی کشور خبر دارد یا قصدش موج سواری است.....؟

7-لیلا حاتمی درحمایت ازیک فرد دزد وآشوبگر که قصد دزدی ازاموال مردم را دارد ودرحمایت ازآشوبگرانی که به نیروهای امنیتی فرصت نیم ساعته می دهند سخن گفته است .....آیا ایشان خیال کرده اند اینجا هندوستان واو بازیگر فیلم بالیوود است که چنین گفته است؟

8-اگر همین لیلا حاتمی درآن شرایط قرار داشت ومورد تعرض اخلالگران داعشی قرار می گرفت ایا باز هم جای مظلوم را با ظالم اشتباه می گرفت یا اینکه برعلیه نظام ونیروهای امنیتی اما ازجهتی دیگر سخن می گفت؟

اما سخنی با یکتا ناصر

1-یکتا ناصر درحمایت ازلیلا حاتمی وعلیه پروانه معصومی ،ایشان را بانوی شجاع می دانند ،کدام عمل ایشان شجاعانه بود

الف:اینکه سوال نشود وبرعیله کشته های کشورش سخن بگوید؟

ب:آیا شما فرق شجاعت با حماقت را می دانید؟

ج:آیا شما فرق بازیگر با هنرمند را می شناسید؟

د:ایشان سخنان وطن فروشانه را درپیش دوستان خود مطرح کرده اند کجای این عمل شجاعانه است؟؟؟؟

2-آیا یکتا ناصر فرق معترض را به با اخلالگران خدعه گر میدانند چگونه کشتن، به آتش کشیدن ،ایجاد بی ثبانی وناراحتی برای خیل عظیمی ازمردم خیابان پاسداران را شما معترض می دانید آیا ساکنان آن منطقه برای شما مهم نیستندکه بقول شما معترضین به خانه هایشان حمله بردند؟

3-آیا نوع برخورد با این گونه افراد ازنظر شما گفتمان است ؟شما فیلم گفتمان نیروهای امنیتی با آن دسته افراد را ندیده اید یا دنبال ستاره شدن هستید؟

4-شما خوب میدانید که هدف خانم پروانه معصومی حمایت ازنیروهای امنیتی غربی نیست بلکه برای کسی استدالال کرده است که همواره غرب را حامی بشریت ودوست خود می داند(لطفا سفسطه نکنید)

5-یکی از بدبختی های جامعه ما این است که هرکسی صاحب نظر میشود ،فتوا میدهدوسگ را تطهیر می کند درمسایل سیاسی روشنفکر می شود و.....اما ازدین خود ضروریات را نمی داند

امام علی(ع) که فرمود: «خُذِ الْحِکْمَةَ مِمَّنْ أَتَاکَ بِهَا وَ انْظُرْ إِلَى مَا قَالَ وَ لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَال‏»

آیاشما واقعا هنوز نمیدانیدخیلی ازامکاناتی که ماداریم ازعالمان دنیا برداشته ایم همچنان که آنها علومی را درریاضیات،هیات،شیمی وپزشکی....ازایرانیان آموخته اند.

شما خلط بین مفهوم ومصداق کرده اید وقیاس شما قیاس مع الفارق است.

سخن آخر

امیدوارم بازیگران ما هنرمندان روحی ومعنوی مسلمانی شوند که هرگز برای لقمه ای نان ویاشهرت زود گذر دنیا عاقلانه گام برداشته و مادر وطن را با اروغ روشنفکری نفروشند. ان شاء الله
/ 0 نظر / 149 بازدید